Cellen (7-9)

Vi studerar och förklarar celler ur ett evolutionärt perspektiv. Eleverna får lära sig att använda faskontrastmikroskop samt göra egna preparat. Preparaten görs av celler från olika organismgrupper för att visa på cellernas likheter och olikheter.

Plats

Vetenskapens Hus

Målgrupp
grundskolan åk 7-9
Tid
90 min
Gruppstorlek
16 elever
Kontakt
kemi@vetenskapenshus.se

Teori och laboration

Besöket inleds med en introduktion där vi kort går igenom cellens delar och vad som karaktäriserar bakterie-, djur- och växtceller. Cellens utveckling sätts sedan in i ett evolutionärt perspektiv där vi tar upp de viktigaste evolutionära stegen. Besöket lägger stor vikt på att eleverna tillverkar sina egna preparat och får tid att studera och fotografera dem genom mikroskopet. De får färga in sina kindceller, göra preparat av vattenpest och lök, studera mikroorganismen Euglena samt preparera fram cyanobakterier ur vattenormbunken Azolla.  Som avslutning går vi tillsammans igenom alla preparat och diskuterar vad vi sett för organeller i cellerna, hur flercellighet kan ha uppstått med utgångspunkt från cyanobakterierna men också att den traditionella uppdelningen av djur- och växtceller inte alltid är så entydig med utgångspunkt från Euglena. Avslutningen är också interaktiv med frågor som eleverna besvarar med hjälp av mentometrar/klickers.

Inför besöket

Eleverna bör innan besöket känna till cellens organeller. Det är också en fördel om de har en viss laborationsvana och kan använda mikroskop. Se gärna vår korta film om mikroskopering. Besöket kan med fördel kombineras med genetik eller annan aktivitet för gruppens andra halva.